Year

Name of Principal

1952 – ’53 Prof V. S. Jayaraman
1953 – ’62 Prof D. S. Venkanna
1962 – ’64 Prof P. S. Manisundram
1964 – ’65 Prof A. V. Raghavachar
1965 – ’71 Prof W. P. Vijayaraghavan
1971 – ’76 Prof S. Srinivasan
1976 – ’77 Dr.R. Sridhara Rao
1977 – ’84 Prof N. M. Janardhan
1984 – ’85 Prof S. Narayanasamy
1985 – ’86 Prof M. M. Rahman
1986 – ’87 Dr. T. S. Natesan
1987 – ’88 Dr. Ing. S. R. Srinivasan
1988 – ’91 Prof A. N. Thomas
1991 – ’93 Prof K. N. Shanmugasundaram
1993 – ’96 Dr. P. Balakrishnan
1996 – ’98 Dr. E. Ramasamy
1999 – 2000 Dr. T. R. Thyagarajan
2000 – ’05 Dr. V. M. Periasamy
2005 – ’06 Dr. R. Lakshmipathy
2006 – ’09 Dr. R. Sundrarajan
2009 – ’11 Dr. V. Sekaran
2011 – ’12 Dr. P. N. Neelakantan
2012 – ’16 Prof.A.Mala